Algemene Voorwaarden

Proefgerichte Clinics is een (online) bedrijf en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland.

Artikel 1: begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Proefgerichte Clinics: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan (een groep) ruiters (proefgerichte) clinics, cursussen en aanverwante activiteiten aanbiedt.
 2. De cursist: de wederpartij van Proefgerichte Clinics.
 3. De clinic: (proefgerichte) clinic, aanverwante cursussen en activiteiten
 4. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij Proefgerichte Clinics zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden (proefgerichte) clinic, aanverwante cursus of activiteit.

Artikel 2: Inschrijving (proefgerichte) clinic

 1. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van Proefgerichte Clinics. Dit kan per internet (door het verzenden van een e-mail en aankoop van een ticket) geschieden. Aanmelding per e-mail geschiedt en is bindend wanneer de cursist de naam van zichzelf en naam van het paard opgeeft.
 2. Een mondelinge aanmelding van een cursist geschiedt door het bevestigen deel te willen nemen aan een (proefgerichte) clinic, cursus of aanverwante activiteit onder het vermelden van Proefgerichte Clinics.
 3. Indien de cursist minderjarig is, is de betalingsbevestiging van ouder of voogd vereist
 4. De cursist ontvangt na aanmelding en betaling van het ticket bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
 5. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de cursist dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet (door het verzenden van een e-mail) geschieden. De bevestiging verplicht tot het betalen van het inschrijfgeld.
 6. Uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de (proefgerichte) clinic, cursus of aanverwante activiteit ontvangt de cursist de benodigde gegevens van dag en tijdstip van de clinic.
 7. De cursist voldoet de inschrijfgelden door overmaking van het cursusgeld minimaal 7 dagen vooraf aan de cursus, dan wel door contante betaling (incidenteel) bij de (proefgerichte) clinic.
 8. In geval van afmelding van de inschrijving binnen 7 dagen voor het plaatsvinden van de betreffende (proefgerichte) clinic blijft het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd.
 9. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan Proefgerichte Clinics na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de overeenkomst ontbinden.
 10. Alle kosten welke door Proefgerichte Clinics moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

Artikel 3: in aanmerking komen voor een (proefgerichte) clinic

 1. Proefgerichte Clinics geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde clinic uit het aanbod van Proefgerichte Clinics.
 2. Indien een cursist minderjarig is,
  a.   komt de cursist in aanmerking voor een clinic.  Indien de leeftijd van de cursist jonger is dan 18 jaar, dan dient tijdens de clinic een volwassen begeleider aanwezig te zijn.
 3. Indien Proefgerichte Clinics op enig moment van mening is dat deelname aan een (proefgerichte)    clinic, cursus of aanverwante activiteit geen juiste keuze is, op grond van gedrag dan wel gezondheid van het paard en/of ruiter, kan Proefgerichte Clinics de combinatie (cursist en paard) uitsluiten van verdere deelname.
 4. Inenting
  a. De cursist komt eerst in aanmerking voor een clinic wanneer het paard is ingeënt volgens de reguliere inenting(en) verplicht volgens het KNHS-reglement.
  b. Vooraf of bij aanvang van de clinic kan Proefgerichte Clinics vragen naar inenting en naar de leeftijd van het paard. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan Proefgerichte Clinics besluiten de cursist inclusief paard uit te sluiten van verdere deelname aan de clinic.

Artikel 4: Annulering door Proefgerichte Clinics

 1. Een (proefgerichte) clinic, cursus of aanverwante activiteit heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt. Proefgerichte Clinics informeert de cursist uiterlijk 1 dag voor de eerste cursusdag indien de cursus geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat deze doorgang vindt.
 2. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 1 dag voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 3. Bij annulering van een cursus doet Proefgerichte Clinics een vervangend aanbod. Het is de cursist vrij dit aanbod af te slaan.
 4. In alle gevallen van annulering en indien de cursist het vervangend aanbod afslaat is Proefgerichte Clinics verplicht om de eventueel reeds betaalde cursusgelden te retourneren. Er wordt geen rente vergoed.

Artikel 5: Annulering door de cursist

 1. Indien een cursist de cursus annuleert nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de volgende bedragen aan Proefgerichte Clinics verschuldigd.
  a. bij annulering langer dan 1 week voor aanvang van de cursus is geen betaling verschuldigd;
  b. bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus of later: 100% van de cursusgelden.
 2. Alleen in overleg met de directie van Proefgerichte Clinics kan van artikel 5.1 worden afgeweken.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van Proefgerichte Clinics

 1. Proefgerichte Clinics is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken.
 2. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot vergoeding van ten hoogste eenmaal de cursusgelden.
 3. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is Proefgerichte Clinics ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Proefgerichte Clinics op internet of andere publicaties binden Proefgerichte Clinics niet.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist

 1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte paard(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de (proefgerichte) clinic, cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
 2. Proefgerichte Clinics adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 paard onder de standaard W.A.verzekering.
 3. De cursist, inclusief paard(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de (proefgerichte) clinic, cursus of aanverwante activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de directie van Proefgerichte Clinics van (voortzetting) van de (proefgerichte) clinic, cursus of aanverwante activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 8: geschillen

 1. Op overeenkomsten gesloten met Proefgerichte Clinics is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.